Algemene verkoopvoorwaarden

1. Bezwaar


Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door onze vestiging, waarvan de contactgegevens worden vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat beschikbaar is op ons reserveringsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen via ons reserveringsplatform.


2. Reserveren


De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, de bestemming en de boekingsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op ons boekingsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze aansprakelijkheid hiervoor niet kan worden ingeroepen. De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het reserveringsproces.


3. Boekingsproces


Reserveringen door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher.De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of het reserveringsverzoek in te vullen. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name de invoer van de bankkaart in geval van een verzoek om garantie of vooruitbetaling, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de gereserveerd tarief vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.


4. Bevestiging van ontvangst van de reservering


Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen.In het geval van een online boeking, geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering , informatie met betrekking tot de dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.


5. Annulering of wijziging door de klant


De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd.De vooruitbetaalde bedragen die de borg zijn, worden niet terugbetaald. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij het etablissement worden gedaan, waarvan de telefoonnummers worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail wordt verzonden. Alle reserveringen zijn op naam en kunnen in geen geval worden overgedragen aan een derde partij, gratis of tegen betaling.


6. Verbruik van de dienst


Overeenkomstig de in bepaalde landen geldende regelgeving kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiervoor wordt de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen om te controleren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen.Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat het etablissement de klant vraagt het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling reeds is verricht. Voor vestigingen met een intern reglement aanvaardt de klant en verbindt hij zich ertoe dit reglement na te leven. In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling indien een reglement al is uitgevoerd .


7. Aansprakelijkheid


De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel.Zelfs als al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en de teksten die worden weergegeven om de gepresenteerde etablissementen te illustreren, een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er afwijkingen optreden tussen het tijdstip van de reservering en de dag van de reservering. reservering verbruik van de dienst. Het etablissement kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, vanwege de klant, met name de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website , inbraak van buitenaf, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is toegestaan door de bank van de toonder. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus is om een reden die te wijten is aan de klant, zal leiden tot de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele civielrechtelijke of strafrechtelijke acties tegen laatstgenoemde.


8. Klachten


Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit de vestiging schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.


9. Prijs


De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd in het bedrag inclusief belasting, in de handelsvaluta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het boekingsplatform. Als de afschrijving in het etablissement wordt gedaan in een andere valuta dan die bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale valuta van het etablissement, tenzij specifieke bepalingen ter plaatse zijn aangegeven.Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, vermeld op de tarievenpagina, dienen ter plaatse bij het etablissement te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het btw-tarief wordt automatisch doorberekend in de prijzen aangegeven op de factuurdatum.Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten worden automatisch weerspiegeld in de prijzen die op de factureringsdatum worden vermeld.


10. Betaling


De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie voor de reservering behalve voorwaarden of speciale tarieven, met een creditcard of een privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club... volgens de mogelijkheden die worden geboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door rechtstreeks in het daarvoor bestemde gebied (invoer beveiligd door SSL-codering) het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, en de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De afschrijving van de betaling wordt tijdens het verblijf in het etablissement gedaan, behalve in het geval van voorwaarden of speciale tarieven waar de gedeeltelijke of volledige afschrijving van de betaling tijdens de reservering wordt gedaan. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd.In geval van no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant als forfaitaire vergoeding debiteren van het bedrag vermeld in zijn algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden . Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan om verschillende redenen een weigering van de betaalkaart zijn: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... Bij een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking. Sommige vestigingen kunnen facturen/aantekeningen elektronisch genereren, het originele bestand is gewaarmerkt en online beschikbaar op het internetadres dat door de vestiging is opgegeven.


Facturen moeten binnen 10 dagen na factuurdatum worden betaald. Bij laattijdige betaling sturen we je gratis een eerste herinnering. Als u niet binnen de in de eerste herinnering vermelde betalingstermijn betaalt, bent u nalatigheidsinteresten verschuldigd, overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, en een forfaitaire boete die als volgt wordt berekend.

20 EUR als het verschuldigde saldo lager is dan of gelijk is aan 150 EUR;
30 EUR, vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag tussen 150,01 EUR en 500 EUR, indien het verschuldigde saldo tussen 150,01 EUR en 500 EUR ligt;
65 EUR, vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag voor het gedeelte boven 500 EUR, tot een maximum van 2.000 EUR, indien het verschuldigde saldo meer dan 500 EUR bedraagt.


De kosten van ingebrekestelling voor elke bijkomende aanmaning bedragen 7,50 EUR, vermeerderd met de portokosten die van toepassing zijn op het ogenblik van verzending.


11. Privacy


De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonlijke gegevens geïnformeerd over de verplichte of facultatieve aard van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder aanbieders van online betalingsdiensten). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonsgegevens mee te delen aan derden, op voorwaarde dat deze communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties van elloha.com in het kader van deze algemene voorwaarden en in verband met het Klantenbeschermingscharter persoonsgegevens. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van het etablissement, voor de uitvoering van het reserveringscontract.De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun professionele hoedanigheid toe verbonden jegens de vestiging om alle beveiligings- en gegevensvertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor genoemde gegevensoverdrachten.


12. Akkoord van bewijs


De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens die worden bijgehouden in de computersystemen van elloha.com.zullen onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.


13. Overmacht


Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en verhindert dat de klant of het etablissement alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract nakomt. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenis die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.


14. Geschillenbeslechting


Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan de dwingende beschermingsbepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van verblijf van de consument.


15. Geheel


Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag geven het geheel van de verplichtingen van de partijen weer. Geen enkele algemene of specifieke voorwaarde meegedeeld door de klant kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen.De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in dalende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen op het boekingsformulier de enige die van toepassing zijn op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval zal de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online worden gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.